● اصل شناسنامه و کپی از صفحات آن
● اصل کارت ملی و کپی از آن
● یک قطعه عکس سه در چهار از متقاضی )عکس تمام رخ، رنگی، دارای زمینه سفید، بدون
عینک و با رعایت شئونات اسالمی(
● ارائه معرفی نامه از محل کار و تکمیل فرم درخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی
● ارائه کد پستی ۱۰ رقمی
● ارائه آدرس کامل پستی
● پرداخت هزینه های مربوطه
● اصل گذرنامه به همراه کپی صفحه ی اول آن در خصوص متقاضیانی که گواهی عدم سوء
پیشینه کیفری را برای سفارت خانه های خارج از کشور نیاز دارند.

 

 

 

برای دریافت حضوری گواهی کیفری به کجا مراجعه کنیم؟

مرجع الزم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر
پلیس ۱۰ +در شهر محل سکونت شما می باشد. پس از بررسی مدارک الزم ارائه شده در باال این
مرجع از طریق پست گواهی عدم سوء پیشینه را برای شما ارسال می کند.

 

 

گواهی عدم سوء پیشینه ظرف چه مدتی صادر می شود؟

توجه داشته باشید که گواهی تنها یک ماه اعتبار دارد و اصوال دریافت این گواهی
ممکن است بین ۷ تا ۱۰ روز به طول بینجامد البته امکان درخواست فوری صدور گواهی عدم سوء
پیشینه نیز وجود دارد.

 

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به صورت اینترنتی

اخیرا صدور گواهی عدم سوء پیشینه به صورت الکترونیکی برای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان
و جلوگیری از اتالف وقت پیش بینی شده است و به موجب الکترونیک شدن روند صدور این
گواهی، زمان دریافت آن نیز ظرف مدت کوتاه تری انجام می شود. برای آن که درخواست گواهی
را به صورت اینترنتی به انجام برسانید الزم است مراحل زیر را طی کنید:

● ثبت نام در سامانه ثنا ) سامانه ثبت الکترونیک( و دریافت کد و رمز عبور
● ورود در سایت adliran.ir و انتخاب گزینه ی ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه
● وارد کردن کد ملی و رمز ورود به سامانه ثنا در کادر نارنجی رنگ
● تایید اطالعات فردی نمایش داده شده در سایت و تعیین واحد قضایی بررسی کننده بر اساس
شهر محل سکونت متقاضی
● پرداخت هزینه ی مربوط برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی
● با صدور گواهی عدم سوء پیشینه، ابالغ این گواهی از طریق پیامک به شما اعالم خواهد
شد.

 

نتیجه گیری :

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به عنوان یکی از مدارک مهم برای استخدام یا اخذ ویزا و
سایر موارد محسوب می شود. منظور از سوء پیشینه کیفری آن است که شخص مرتکب جرایمی که
قانون مقرر کرده است شده باشد و به سبب ارتکاب این جرایم سابقه ی بدی برای او ایجاد شده باشد.
دریافت گواهی عدم سوء پیشینه امروزه به دو صورت حضوری و با مراجعه به دفاتر خدمات
الکترونیک قضایی یا پلیس ۱۰ +و همچنین به صورت اینترنتی صورت می گیرد. شما می توانید در
خصوص دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از یک وکیل یا مشاور امور حقوقی کمک بخواهید.