تلفن : 8553465- 0513

مشاوره پایان نامه

موسسه حقوقی سپهر حقیقت

کارگروه پژوهشی متشکل از افراد نخبه و اساتید دانشگاهی در ارائه مشاوره و انجام پروژه های حقوقی در موضوعات مختلف اعم از جزایی،خصوصی و اجتماعی آماده پشتیبانی از پروژه های دانشجویی و پایان نامه می باشد.