تلفن : 8553465- 0513

وکیل قاچاق کالا

موسسه حقوقی سپهر حقیقت

پرونده های قاچاق کالا بدلیل تخصصی تر بودن موضوعات از جمله مسایلی است که علاوه بر دانش حقوقی نیاز به تجربه کافی و بکار گیری وکلاء با تجربه در این دسته از پرونده ها را می باشد . موسسه حقوقی سپهر حقیقت مشهد با مسئولیت وکیل علی ادبی افتخار دارد با بکارگیری وکلاء و اساتید حقوق که دارای تالیفات متنوع و ویژه در این موضوع هستند در راستای تامین نیاز شهروندان اقدام نماید.

جرم قاچاق کالا یکی از اقسام و مصادیق قاچاق محسوب می شود ،  لذا لازم است قبل از پرداختن به توصیف قاچاق کالا ، بدواً تعریفی از مفهوم عام قاچاق ارائه گردد:

عموماً قانونگذار قبل از تعیین مجازات نسبت به فعل یا ترک فعلی که مورد نهی قرار داده ، ابتدا تعریف منحصر و اجمالی از عملی که بدان وصف مجرمانه داده شده است ارائه می دهد . ولی در تدوین قانون مرتکبین قاچاق بدون اینکه عمل قاچاق تعریف شود ، فقط به تعیین مجازات اکتفا شده است . بنابر این به جهت فقدان تعریف قانونی درباره «قاچاق » ، برای رسیدن به تعریفی منطقی از آن به ناچار بایستی به منایع دیگری غیر از قانون مراجعه نمود . علامه دهخدا در لغت نامه خود واژه قاچاق را مآخوذ از زبان ترکی دانسته و آن را به معنی «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است .» تعریف نموده است . دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در رابطه با قاچاق چنین نوشته است :«حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ».

بدین ترتیب و با عنایت به تعاریف مختلفی که از سوی صاحبنظران ارائه شده است ، می توان قاچاق را با توجه به قوانین موضوعه کشور چنین تعریف نمود :«هر گونه استفاده از مال موضوع در آمد دولت ، بدون پرداخت در آمد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی ، و انجام هر گونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است »