تلفن : 8553465- 0513

وکیل بازار

موسسه حقوقی سپهر حقیقت

امروزه با گسترش سطح فعالیت های اقتصادی و پیچیدگی حاکم بر قراردادهای موجود انجام یک فعالیت اقتصادی فارغ از دغدغه های جاری بازار، مستلزم استفاده مداوم از یک مشاوره حقوقی و در سطح عالی تر استفاده از خدمات جامع وکالتی در تنطیم قراردادها ،ارائه راهکارهای حقوقی جهت وصول مطالبات ،بکار گیری راهکارهای پیشگیری از به دوش کشیدن مسئولیت های مدنی و حقوقی خارج از حوزه توافقات و در نهایت کاهش ریسک فعالیت های تجاری می باشد.وکیل تجارت و بازار این خدمات را در بسته های متنوع به شما ارائه می نماید.