تلفن : 8553465- 0513

مستثنیات دین

تعریف مستثنیات : اموالی که قابل توقیف نیست. هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی‌آید و معمولاً محکوم علیه ( بدهکار) تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد.

 

پس محکوم له (طلبکار یا خواهان و به قول عامیانه شاکی) مجبور است با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته‌اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده‌اند.

 

لذا هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده بپردازد در غیر این صورت مامورین اجرای دادگاه طبق مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال می‌کند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست که در این متن به آنها اشاره خواهد شد.

 

قبل از طرح بحث لازم است که طبق قانون برخی از اموال محکوم علیه، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیستند، بنابراین برای آگاهی بیشتر ابتدا به شرح مصادیق سپس چگونگی به اجرا گذاردن احکام قطعی می‌پردازیم.

 

در قانون چه  چیز های شامل مستثنیات دین می شود

 

الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است.

 

ب) وسیله نقلیه مورد نیاز.البته باید در شان محکوم علیه باشد و این به نظر قاضی خواهد بود که تشخیص می دهد در شان او باشد یا خیر

 

ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکلف او لازم است.

 

د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

 

ه) کتب و ابزار عملی و تحقیقات برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

 

دانلود مقاله