تلفن : 8553465- 0513

سجل کیفری

موسسه حقوقی سپهر حقیقت

طبق ماده 3 ،آیین نامه سجل قضائی مصوب 2/11/1384 سجل قضائی چهار نوع است:

کیفری، مدنی، بازرگانی و اداری که موارد زیر به طور اختصار در آن درج می شود: 

 الف ـ در امور کیفری

 1ـ محکومیت های کیفری قطعی و قابل اجراء و تاریخ شرو ع و ختم آن ها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی، آزادی مشرو ط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب، احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است؛

 2ـ حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشرو ط؛

 3ـ تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر؛

 ب ـ در امور مدنی:

احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر.

(حجر از محجور میاد، یعنی کسی که توانایی اداره امور دارایی و اموال خود را ندارد که یا سِقل سِن دارد یا توانایی ذهنی ندارد، دیوانه است ویا فراموشی دارد، درک دزستی از محیط ندارد) که در این صورتها دایره سرپرستی رسیدگی می کند و حکم حجرشو صادر می کنند و برای فرد قیّم تعیین می شود.

ج ـ در امور بازرگانی:

 احکام ورشکستگی تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را منحل و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد.

( ورشکسته به تاجری اطلاق می شود که توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد و به دادگاه مراجعه کند و اعلام ورشکستگی نماید، از آن لحظه به بعد حق هیچگونه دخل و تصرف در دارایی ها، بدهیها و مطالباتش را ندارد. همه اموالش را سرجمع می کنند میدهند دست اداره ای به نام اداره ی تسویه تا به حسابهایش رسیدگی کنند ودر نهایت هیئت تسویه گزارش کارشان را به دادگاه میدهند.)

 د ـ در امور اداری

 1ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛

 2ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند.

 3ـ محکومیت به انفصال دائم از خدمات دو لتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دانلود مقاله