تلفن : 8553465- 0513

تاسیسات ارفاق آمیز در قوانین کیفری

پیشرفتهای علمی و تحولاتی که در سالهای اخیر در خصوص بزه، بزهکار، بزه دیده و سیستم عدالت کیفری در اکثر کشورها ایجاد شده و موضوعاتی مانند میانجیگری- عدالت ترمیمی- کیفر زدایی و قضازدایی در قوانین کشورهای پیشرفته حادث شده است در سیستم تدوین قانون در کشور ما هم بی تاثیر نبوده و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکردهای جدید و نوین که در قوانین سایر کشورها به خصوص سیستم قانونگذاری و نظام قضایی فرانسه که با سیستم حقوقی کشور ما هم خوانی دارد، موجب تحولاتی در قوانین سال های اخیر به خصوص قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری قوانین ماهوی و شکلی مصوب 1392 شده است که در مقاله حاضر این تحولات و تاسیسات ارفاق آمیز مورد بررسی قرار گرفته و قانونگذار از نظام عدالت کیفری سرکوب گر و مکافات گرا به سمت اعمال نظام عدالت کیفری که با شخصیت و موقعیت اجتماعی متهم سازگاری دارد رفته و با کمک خود بزه دیده و بزهکار در صدد حل و فصل موضوع برآمده تا به این طریق راحت تر و بهتر بتواند به صیانت جامعه و اجتماع بپردازد. و با تحول در قوانین شکلی و ماهوی جدید رویکرد مثبتی را در اعمال و اجرای قانون در پیش گرفته است

دانلود مقاله